Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019

Monty Svět

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019

Ředitelka MŠ Monty School Praha s.r.o. Na Dlouhé mezi 60/9, Praha 4 - Hodkovičky (dále jen MŠ Monty) Mgr. Regína Ouhledová  vymezuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení  § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí předpokládaný počet dětí, které lze k předškolnímu vzdělávání v MŠ Monty přijmout s ohledem na kapacitu mateřské školy uvedenou ve školském rejstříku.

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka MŠ Monty tato kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

 

 • Celková kapacita MŠ Monty činí 20 dětí. Děti budou přijímány do dvou samostatných tříd, přičemž kapacita jedné třídy je 10 dětí.
 • Ředitelka MŠ Monty si vymezuje právo udělit výjimku z počtu dětí v jedné třídě, a to až 15 dětí, pokud se nenaplní druhá třída, v počtu minimálně 5 děti.
 • Volná kapacita pro školní rok 2018/2019 je celkem  3 děti.
 • V případě, že kapacita MŠ Monty uvedená ve školském rejstříku nebude naplněna, lze dítě přijímat k předškolnímu vzdělávání v MŠ Monty v kdykoliv průběhu školního roku.
 • Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo děti, které do 31.8. 2018 dosáhnou věku pěti let, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona bude přednostně přijato dítě, které do 31.8. 2018 dosáhlo věku pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky; k přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně, pokud to umožní kapacita MŠ.
 • Přednostně budou přijati uchazeči o celodenní docházku.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Ředitelka MŠ Monty může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • K zápisu je nutno přinést řádně vyplněnou žádost o přijetí (přihláška do MŠ Monty), kartu dítěte a lékařské potvrzení. Dokumenty zvěřejněny na www.monty-skolka.cz. Eventuálně vyplněný evidenční list.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

 

 • Řádný termín nástupu do MŠ Monty je 3.9. 2018.
 • Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • MŠ Monty zastoupená ředitelkou má právo být zákonnými zástupci informována o údajích o předchozím vzdělávání, o státním občanství, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále o jménu a příjmení zákonného zástupce a místě jeho trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, popř. o adrese pro doručování písemností a telefonického spojení. Tyto zmíněné údaje poskytují rodiče až pro účely školní matriky.
 • V rámci rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Monty v průběhu školního roku budou aplikovány podmínky a kritéria zápisu pro školní rok 2018/2019 obdobně.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí bude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, osobně nebo poštou. Přijetí potvrdí svým podpisem. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních rukou. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání Magistrátu hl.m.Prahy prostřednictvím ředitelky MŠ Monty.