Školní rok 2018/2019 "V zajetí barev"

Galerie

Školní rok 2018/2019 "V zajetí barev"

Školní vzdělávací program v Monty nese název "Dáváme dětem náskok"

Dáváme dětem náskok tím, že je učíme mluvit anglicky, přemýšlet v souvislostech, tvořit a rozhodovat se, učíme je samostatnosti, respektu k ostatním, zdvořilosti, touze objevovat a poznávat svět. V Monty jsou děti šťastné a spokojené.

Pro školní rok 2018/2019 nese školní vzdělávací program motivační název "V zajetí barev".


Motivační název školního vzdělávacího programu jasně naznačuje zaměření programu na barvy, které nás denně obklopují s cílem rozvíjet dítě jako součást světa, ve kterém žije a kterého je nedílnou součástí. Budeme zkoumat vliv barev na člověka. Například paletu odstínů, která může působit na každého odlišně, dále jak barvy ovlivňují naše chování, rozhodování nálady a třeba i nákupy. Odkryjeme tajemství symboliky barev. Barvy budou provázány ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu. 

Třídní vzdělávací program je rozdělen do tematických okruhů dle vybraných BAREV. Tyto barvy nám poslouží jako zdroj podkladů pro tvorbu denních aktivit-děti prozkoumají, jaké emoce a pocity u nich která barva vyvolává, budou sledovat své okolí, jakými barvami je obklopeno, budou hledat jaká povolání či potraviny jsou pro danou barvu typické. Barvy napomáhají dětem k rozvoji schopnosti naslouchání, ale také k rozvoji jazyka a myšlení, paměti a obrazotvornosti, k obohacení vědomostí, k seznámení s určitými vzorci chování – ať už kladnými či zápornými - a v neposlední řadě k posílení jejich sebevědomí. Hledat barvy budeme také v architektuře, polodrahokamech a krystalech, z kterých si děti vyrobí vlastní náramek, který bude celoročním projektem, a děti si ho poté odnesou na konci školního roku domů. Předčítání pohádek a vyprávění dětem je jedním z pilířů jejich emočního, morálního a myšlenkového vývoje. Za podstatné považujeme prožitkové učení s pestrou nabídkou podnětů k učení a radost z něho. Základní metodou naší práce je hra, která znamená učit se, komunikovat, představovat si, spolupracovat, tvořit, být šťastný, být svobodný, žasnout, růst ale i mít čas. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti prostupují integrovanými bloky, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek. Reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zdraví i učení.

Naší práci můžete sledovat na facebooku nebo instagramu