Školka

Monty Svět

Školka

V MONTY děti nerozmazlujeme, ale zaměstnáváme jejich hlavy a těla tak, aby se naučily mnohonásobně více, než jinde a přitom školku považovaly za svou druhou rodinu! Zaměřujeme se na simultánní bilingvismus, kdy si dítě osvojuje oba jazyky najednou, s oběma má kontakt od raného dětství. 

Mateřská školka Monty School Praha je zapsána v rejstříku škol a situována v nádherném prostředí pražské čtvrti Hodkovičky. 

Děti vyrůstají v multikulturním prostředí. Děti nejsou striktně rozdělovány podle věku, ale spíše na základě jejich znalostí a schopností. O děti se starají angličtí rodilí mluvčí i čeští učitelé z řad mužů i žen. Za podstatné považujeme prožitkové učení s pestrou nabídkou podnětů k učení a radost z něho. Základní metodou naší práce je hra, která znamená učit se, komunikovat, představovat si, spolupracovat, tvořit, být šťastný, být svobodný, žasnout, růst ale i mít čas. Pracujeme s každým podle jeho tempa a možností. 

Výhody dvojjazyčného vzdělání vidíme ve chvíli, kdy dítě mluví jedním jazykem, jako by mělo v hlavě připravenou i odpověď v jazyce druhém. Každou chvíli musí vyhodnocovat, jak mluví jeho partner v rozhovoru. To je dobrý trénink pro mozek, děti díky tomu mají tvořivější myšlení a jsou citlivější v komunikaci. Odmalička vědí, že tohle nemusí být jen „stůl“, ale také „tisch“ nebo „table“, a proto tolik neškatulkují a bývají otevřenější. Bilingvní děti dovedou zpravidla také lépe uvažovat o povaze a funkci jazyka a snadněji se učí další řeč. 

1) Výhody při komunikaci: 
- širší komunikační pole (širší rodina, komunita, mezinárodní spojení, zaměstnání). 
- gramotnost ve dvou jazycích.

2) Kulturní výhody: 
- hlubší multikulturnost, dvoujazyčná zkušenost se světem.
- větší tolerance vůči menšinám, menší inklinace k rasismu.

3) Rozvoj poznávacích schopností: 
- rozvoj myšlení, kreativity, citlivosti v komunikaci.

4) Osobnostní rozvoj: 
- posílení sebeúcty, sebejistoty.
- bezpečná identita.

5) Výhody v oblasti vzdělávací: 
- rostoucí možnost dosažení vyššího vzdělání.
- snazší učení se třetímu jazyku.

6) Ekonomické výhody: 
- širší možnost uplatnění v různých zaměstnáních


Rodičům i dětem nabízíme podílet se aktivně na tvorbě programu školy. Naším cílem je společně s rodiči vychovávat dítě spokojené, samostatné, připravené na život. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti prostupují integrovanými bloky, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek. Reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zdraví i učení.

Pro pětileté děti (děti s povinnou školní docházkou) vzdělávací koncepce Monty zahrnuje českou i anglickou předškolní přípravu tzv. "Nultý ročník". Děti jsou výborně připraveny uspět u zápisů do českých i mezinárodních základních škol! Školku je možné zakončit i prestižními cambridgeskými zkouškami.

Návaznost na základní školu je doporučena v ZŠ Wonderland Academy, se kterou MŠ Monty Praha dlouhodobě spolupracuje.

V čem je školka MONTY výjimečná? Monty nabízí více, Monty dává náskok!

Naší silnou stránkou je vedle výuky anglického jazyka také nadstandardní komunikace s rodiči, vstřícný přístup a snaha o nalezení nejlepšího řešení ve všech vzniklých situacích.