Zprávičky

V MŠ MONTY můžete předškoláka vzdělávat i individuálně

Jste rodič, který volí pro své dítě domácí výuku, plánujete delší cestu do zahraničí a máte doma dítě které zahrnuje povinná školní docházka?

Nejste si jisti, zda je schopni naplnit požadavky kladené na povinnou předškolní přípravu? MŠ Monty je tu pro Vás!!!

Dítě zapíšeme do individuálního vzdělávacího programu. Veškerou práci a materiály pro Vás zajistíme, dítě přezkoušíme a dohlédneme nad správnou přípravou do školy.

Pro více informací neváhejte kontaktovat ředitelku MŠ Monty Praha regina@monty-skolka.cz, +420 737 979 007


Individuální vzdělávání pro povinnou školní docházku je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání v českém jazyce může v MŠ MONTY probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud plánujete své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musíte nám svůj záměr oznámit a dítě k nám zapsat.  

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Po tom, co obdržíme oznámení o individuálním vzdělávání, připravíme zákonnémuzástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno a plán individuálního vzdělávaní. V průběhu školního roku ověřujeme, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, doporučíme rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. MŠ MONTY stanovuje termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování ustanovuje následovně na poslední listopadový týden  nebo první prosincový, dále poslední březnový nebo první dubnový.  Musíte se ve stanovený termínu dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

 Důležitá poznámka:Pokud se z dítětem nedostavíte k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.